Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F ó r u m bejelentkezés: regisztráció:
témacsoportok legfrissebb témák legnépszerűbb témák  
 
  Egyéb csoport (táj- és kertéptész, jogosultságok, egyéb) (6. mcs.)    (5)     
 
admin 2009-04-16   (5)
Közterület vagy szabad tér tervezés jogosultságok:

1.kérdés: közterület tervezésnél mi a generál tervező feladata, ki vagy kik alakítsák ki a koncepciót?
2.kérdés: milyen képzettség(ek) és gyakorlat szükséges a feladat jó ellátásához?

Ezeket a kérdéseket a Mérnök Kamara és Építész Kamara együtt tudja csak menedzselni, ezért szakmai kerekasztal volna szükséges, mielőtt továbblépünk abba az irányba, hogy ki tervezhet és milyen közterületet.


Tapasztalatom szerint gyakori problémák:

1. a megbízó sem tudja mit akar, azon kívül, hogy pályázatot nyerni
2. a megbízó nem tudja, milyen fenntartási kötelezettséget jelent egyik vagy másik elképzelés ( a fenntartást kulcskérdésnek tartom )
3. rövid a határidő és erős a „politikusi” szándék, ezek lenyomják a racionalitást
4. a probléma összetettségét (és az ennek megfelelő tervezői díjat) csak országos pályázatoknál lehet elfogadtatni, pontos feladat-meghatározás is csak ezeknél van
5. a gyakorlatban egymást licitáljuk alul, ezért később spórolni kényszerülünk a szakági tervezőkön
6. időnként lehet tapasztalni szakmai sovinizmust és/vagy sértettséget az érintett tervezők részéről – ez megbeszéléssel és a hatáskörök tisztázásával oldható


Javaslat:

Együtt próbáljuk meg definiálni – esetleg a nemzetközi gyakorlatot is vizsgálva - milyen típusú közterület (vonalas létesítmény, városi köztér, parkosított tér, műemléki környezet stb.) esetében milyen szakágaknak kell résztvenni és melyik vezetheti a teamet!
Beszéljük meg a stratégiát, hogy győzzük meg a Megbízót bizonyos szakágak szükségességéről!
Tegyünk kísérletet a közmű és útszabványok a zöldterületekkel kapcsolatos barátságosabb átalakítására!Hlatky Katalin
 
admin 2009-04-02   (4)
Összefoglaló a 6. munkacsoport tevékenységéről.

A BÉK alakuló november 11-i küldöttgyűlésen megjelentek által javasolt egyéb felvetések kerültek be a 6-os munkacsoport témái közé. Ebben összesen 43 hozzászóló fogalmazta meg javaslatait.

A munkacsoport tevékenységének koordinálása céljából a javaslatokat témakörökre osztottam, és megjelöltem azokat a témaköröket, melyek más munkacsoportban is tárgyalásra kerülnek. (Lásd excel melléklet). Ez utóbbi témák felvetői számára javasoltam, hogy csatlakozzanak a párhuzamos munkacsoportokhoz.

A témafelvetések alapján a munkacsoportban felmerült, máshol nem vagy csak részben tárgyalt témakörök:

1. BÉK-en belüli tagozódás, a tagozatok kérdésköre.
2. A jogosultságok rendezése
3. A szakmai gyakornoki státusz, a pályakezdők támogatása
4. A képzési pontrendszer felülvizsgálata.

A munkacsoportnak két összejövetelére került sor március 12-én és 18-án, mérséklet érdeklődés mellett (Dobó János, Fekete László, Dragonits Márta, Várhidi Éva, Hlatky Katalin, Szendrei Zsolt, Egervári Zsanett vettek részt ezeken)

A második összejövetelen részletes problémafelvetés és cél meghatározást határoztuk el a következő témakörökben:

Probléma Felelős
A szabadtér tervezés kérdésköre: Hlatky Katalin
A kamarán belüli közösségépítő programok hiánya: Szendrei Zsolt
A 37/2007 korm. rendelet tájépítészeti szempontú kritikája: Gábor Péter
A 244/2006 korm rendelet kiegészítése tájépítészeti műszaki ellenőri tevékenységgel: Gábor Péter

A 6-os munkacsoportba sorolt hozzászólókat felkértük, hogy április elejére állítsák össze a fentieken túlmenően saját témájukkal kapcsolatos probléma és célmeghatározásukat, hogy a stratégiába beépíthetővé váljon.

Szabadtér tervezés:

A szabadtér tervezés olyan tervezési határterület ahol az építész-tájépítész közötti együttműködés nem midig zökkenőmentes. A szabadtér tervezési munkák ezen felül a Mérnök Kamara keretében dolgozó szakágak (közlekedés és közmű) számára is terepet jelentenek. A közterületek tervezése sokszor a közlekedési szakág által uralt, hiányzik a valóban integrált, a különféle szakágakat a tervezés kezdetétől bevonó tervezés metódus. Ennek a megvalósításához a szakmai párbeszéd javítása és a jogszabályi környezet módosítása egyaránt szükséges. A szabadtér (közterület) fenntartás kérdésköre szintén nem probléma mentes (fák-közművek elhelyezésének és fenntartásának konfliktusai).

A kamarán belüli közösségépítő programok:

Építész Továbbképző Kht adta keretek lehetőséget teremtenek a kamarán belüli közösségépítési programokat bővítésére, a kamarai tagok személyes találkozására való lehetőségek megteremtésére.

A 37/2007 korm. rendelet tájépítészeti szempontú felülvizsgálata

Halmos György a rendelettel kapcsolatos vitaindítójához kapcsolódóan a rendelet felülvizsgálatának kezdeményezését tartjuk szükségesnek. A kormányrendelet a közparkok játszóterek tervezését kivonta az építés engedély köteles tevékenységek közül és az építési engedély illetve bejelentés nélkül végezhető tevékenységek közé sorolta. Amennyiben a rendelt alkotó szándéka az engedélyezési eljárás egyszerűsítése, úgy azzal egyetértünk. Azonban a jelen formában érvényes rendelet a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönti. Minimum követelményként a parképítészeti tevékenység bejelentés köteles tevékenységként való szerepeltetését tartjuk szükségesnek. A kerti pavilonok engedély nélkülii építési lehetősége veszélyes kiskaput nyit.

A 244/2006 korm. rendelet kiegészítése tájépítészeti műszaki ellenőri tevékenységgel

A rendelet nem tartalmaz táj- és kertépítészeti műszaki ellenőri illetve felelős műszaki vezetői kategóriát. A jogszabály kiegészítését tartjuk szükségesnek.


Budapest, 2009. március 30.

Gábor Péter
 
admin 2009-03-24   (3)
EMLÉKEZTETŐ
6-os munkacsoport március 18-i összejöveteléről.


Gábor Péter kéri, hogy mindenki röviden ismertesse az általa felvetett problémát, az elérendő célt.


Várhidi Éva, műemlékes szakmérnök. A tervezési díjakkal kapcsolatos problémákkal kíván foglalkozni. Egyetért azzal a javaslattal, hogy mivel a téma a 2. munkacsoport témái között szerepel, a 2. munkacsoporttal működjön együtt a továbbiak során.

Hlatky Katalin, tájépítész. Tervfajták és a tervfajták tartalmi követelményeivel foglalkozó munkacsoportban is tevékenykedik. Ebben a munkacsoportban a közterületi kérdéssel kapcsolatos kérdésekkel szeretne foglalkozni. A tervezés és fenntartás kérdésköre egyaránt fontos. Személyes tapasztalatai szerint jó munkakapcsolat alakítható ki az építész és tájépítész tervezők között, de több kollegának vannak rossz tapasztalatai. Nem jogszabályalkotás lenne a feladat, hanem a szakmai együttműködés jobbításának, a feladatok pontosabb meghatározásának.

Gábor Péter tájépítész, a szabadtértervezés kérdését a közlekedési és közmű terezők feladatának tárgyalásával ki kellene egészíteni. Sokszor az úttervező határozza meg döntően a szabadterek alakítását. Integráltabb, egyenrangúbb tervezés kialakítása lenne a cél. Egyeztetni kell a Mérnök Kamarával. A zöldterület fenntartás szempontjából a közművezetékek vezetése, fenntartása okoz konfliktusokat, a zöldfelületi szempontos sokszor figyelmen kívül maradnak.

Ezen felül a 37/2007-es ÖTM rendelet parktervezésre vonatkozó részének felülvizsgálatát kellene elérni, a közterületi parktervezés tevékenységét engedélyköteles, vagy legalább bejelentés köteles tevékenység között kellene szerepeltetni. Halmos György észrevételeihez kapcsolódva

Hlatky Katalin szerint azzal, hogy kerti építmények minden további nélkül megépíthetőek kiskaput nyit a jogalkotó. Évtizedes károkat lehet okozni a túl laza szabályozással. Felhívja a figyelmet Erő Zoltán korábbi cikkére a témával kapcsolatban. A védőtávolságok kérdése fontos. Sokszor a közmű védőtávolságok döntik el a szabadtér tervezés kérdéseit. A fasoroknak nincs védőtávolsága. A burkolatminőségi kérdések is sokszor rendezetlenek.

Szendrei Zsolt Építész Továbbképző Kht, a kamarán belüli közösségépítési programokat szorgalmaz. A szakmai továbbképzések népszerűsége növekszik, hiszen a programok összehozzák a tagságot. Áprilisban elindul az internetes távoktatás. A kötelező modulok között megjelennek majd a társtervezők számára választható modulok is. Részletek a www.epitesztovabbkepzo.hu honlapon.

Egervári Zsanett felveti a tájépítészeti felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr funkció hiányának problémáját. A jogszabály módosítás indokolt lehet.

Az emlékeztetőt összeállította: Gábor Péter koordinátor
 
admin 2009-03-17   (2)
EMLÉKEZTETŐ
6-os munkacsoport első megbeszélés 2009. március 12. csütörtök 15 óra.


Mónus János beszámolt a munkacsoportok eddigi működéséről illetve a kamarai honlapon hamarosan megjelenő „Nyitott könyv, Kamarai Alapelvek” témájú probléma összegző dokumentumról (Emődi Kiss Tamás, Mónus János szerzők).

Dobó János véleménye szerint mennél jobban tágítjuk a problémát annál nehezebb megfogni. A 6-os munkacsoport is sokszínű. Fontos kérdés, hogy hogyan lehet a munkacsoportok produktuma kezelhető sűrítmény. Nagy dolgokról is lehet tő mondatokat íni.

A kamara célja legrövidebben összefoglalva: a magasabb építészeti minőség, jogszerűség, szakszerűség védelme értelmetlen eljárások felszámolása.

A stratégia alkotáshoz jó lenne, ha a többi területi kamara is csatlakozna.
Az államnak hozzá kell járulni a kamara működéséhez, hiszen a kamara az állampolgárok érdekeit képviseli.
A kamara nem szakszervezet Szigorú kamarának kell lennie, nem kell mindenkinek építésznek lennie. További probléma, hogy az egyre tagoltabb egyetemi képzés nem ellenőrzött.
Mint etikai bizottsági elnök, javasolja, hogy az etikai eljárásokat ne területi kamaránként, hanem regionális szinten koncentrálva tárgyalják. Sok esetben a területi kamaráknál nincs elég tapasztalt az eljárások levezénylésére.
Napirenden kell tartani a MÉK működési anomáliáinak megreformálását. Térségi csoportosítást lenne szükséges elvégezni. Vidék és Budapest közötti anyagi természetű vita van.
Probléma, hogy a területi kamarák esetében territóriumok kialakítása indult el. Ki kell mondani, hogy az ország egész területe munkahelye az összes építészeknek.

Mónus János beszámol javaslatukról, a három területi kamara kialakítására vonatkozóan.

Dobó János véleménye szerint az építész kamara közjogi funkciókat lát el. Egyéb kamarák kedvezőbb támogatásban részesülnek. Méltányos költségvetési támogatás megszerzése indokolt.
Engedélyezési eljárásba kerülő tervek szakszerűségét ellenőrizni kellene. A tagság nem érdekelt szigorú kamarában. Tervtanács jogosítványának erősítésére lenne szükség.

Dragonits Márta: A kamara szakmai szervezet. Szakmai pontrendszer hasznos. Mindenkinek tennie kell a sikeresebb kamara érdekében. Szívesen közreműködik ebben. .

Fekete László véleménye szerint a stratégia alkotáskor fontos, hogy ne csak mint építészek gondoljuk végig a tennivalókat, de gondolkozzuk a mások fejével is.
Deklarálni kell a társadalmi feladatokat. Az építész szerepe és tekintélye zsugorodik, ezért tenni kell ennek visszaállítása. Stratégia cél kell.
Fontos, hogy depolitizáltan működjünk. Fel kell ismertetni az állammal, hogy neki is érdeke a kamara jó működése. Szakmailag korrekt célokat kijelölni és támogatást kilobbizni.
A jogalkotás folyamatban való hatékonyabb beleszólást kell kiharcolni. Nincs stratégia ezért nincs gyors válasz ha jogszabályi megkeresés jön a minisztériumból.
Hatékony érdekképviseletre van szükség. Jó esetben a kamara egy folyamatosan reagáló szervezet. Fontos a mérnök kamarával való együttműködés.
Média nyilvánosság, a kamara nyilvánuljon meg jól hallhatóan.
BVKSZ – szakmai kommandók fenntartása kellene, arra hogy reagáljon a főváros övezetmódosításaira.

Gábor Péter: A tájépítész tagozat a TÖBBÉK mintájára megkezdte a tájépítész szakmát érintő kérdések összegyűjtését és egységes vélemény megformálását.
A 6-os munkacsoportban a szabadtér tervezés kérdéskörével kellene foglalkozni. (Hlatky Katalin felvetése.) El kell érni, hogy az építész tervezők (a tájépítész és településrendező tervezőket is ide értve) a közlekedés tervezőkkel azonos súllyal szerepeljenek a szabadterek formálásában. Ki kell dolgozni a Mérnök Kamarával közösen egy valóban integrált tervezési metódust.

A 6-os munkacsoport valóban sok témát tartalmaz. Javasolom, hogy a mellékelt táblázat szerint azok a témák, melyek más munkacsoportban is felmerültek, kerüljenek át. Így egy témakör egy munkacsoportban tárgyalható.

A 6-os munkacsoportban tárgyalandó témák:

1. Szabadtér tervezése kérdésköre.
2. Tájépítészeti kérdések
3. BÉK tagozódása
4. Jogosultságok kérdése
5. Pályakezdők problémái, gyakornokság

Következő megbeszélés: 2009. március 18. szerda 16:15.


Az emlékeztetőt összeállította: Gábor Péter koordinátor.
 
Gábor Péter 2009-03-09   (1)
Kedves Kamarai Tagtársak!

A BÉK vezetőség engem kért fel arra, hogy koordináljam a TÖBBÉK stratégia alkotás folyamatában a 6. munkacsoportot. Ebbe a munkacsoportba kerültek a tavaly november 11-i küldöttgyűlésen megjelentek által javasolt egyéb felvetések.

Ennek érdekében javasolom, hogy a többi munkacsoporthoz hasonlóan, egy indító munkacsoport megbeszélésen egyeztessük, hogy milyen témákkal és milyen ütemezésben foglalkozzunk ehhez a viszonylag rövid határidőhöz igazodva.

A munkacsoport indító megbeszélésére, előzetesen Mónus János alelnök úrral egyeztetve március 12 csütörtök 15 órát javaslom. Helyszín: Építészek Háza (1088 Ötpacsirta u. 2) Kós Terem.


A munkacsoport indítómegbeszélés javasolt tartalma:

1. Bemutatkozások, felvetett stratégiai témajavaslat rövid ismertetése.
2. Annak áttekintése, hogy mely témajavaslat tárgyalása lenne praktikusabb az első 5. munkacsoport valamelyikében.
3. Munkacsoporton belüli témafelelősök kijelölése.
4. A további munka ütemezésének megbeszélése.


Minden érdeklődő BÉK tagot várunk.


Gábor Péter
munkacsoport koordinátor.
 
admin 2009-02-25   (A téma indító hozzászólása)

6. Egyéb témák 


Gábor Péter koordinátor


táj és kertépítészeti:  Auer Jolán
                               Csontos Csenge
                               Bardóczi Sándor Róbert
                               Gábor Péter
                               Morvay István
                               Dr. Csima Péter

jogosultságok rendezése: Füzesséry Zoltán
                                     dr. Kiss Antalné Beöthy Mária
                                     Bajnai Gabriella
                                     Varga Lea
                                     Komlósné Hlatki Katalin
                                     Diószeghy Miklós
                                     Dr. Kovács Ervinné

külső és belső kommunikáció új eszközei, stratégiája, …
(az 1. és 2 ponthoz is tartozhat a kérdés):                     Torday Krisztina
                                                                                 Király Eszter Viktória
                                                                                 Bajnai Gabriella
                                                                                 Bolberitz Henrik

"ALAPELVEK" - Az építészet és az építész társadalmi
szerepe és az ebből származó feladatok rögzítése =
feladatterv a kamara számára "Feng-Shui és lopott formák
helyett igaz szellemiséget" a kommunikációban is":               Fekete László

A "gyakornoki státusz" kiharcolása
A pályakezdő építészek alakalmazásának adó, tb.
Kedvezményekkel való tisztába tevése.
(A félfekete pályakezdés árnyékot vet hosszútávra!):              Detre Villő

Közösségépítés, találkozók, programok, stb.:                         Szendrei Zsolt

Fővárosi Szabályozási Keretterv véleményezése és
módosítása, állandó felügyelet:                                            Szebeni András

Stratégia alapja: "A jövő legyen a cél"
(… Ahonnan levezethetők az aktuális, stb. teendők):               Tímár Béla

Építészet a médiában:                                                         Szokolyai Gábor

Beleszólás az engedélyek kiadásának követelményeibe:         Jávor Endre

Budapesti Kamara vs. MÉK feladatainak különbsége,
nagyobb önállóság (pl. saját tagdíj), ehhez szükséges
rendeletek:                                                                        Almer Orsolya

A kamarai pontrendszer komolyságát időszerű lenne
felülvizsgálni:                                                                     Schőmer Dávid


"nem sokaság, hanem lélek" - a feladatokat az
interneten láthatóvá téve, akinek kedve van,
végezheti el (díjazni kell akár kreditponttal akár pénzzel,
hogy számonkérhető legyen) második lépésben az általunk
előkészített szakmai anyagot szakemberekkel továbbvinni
állami fórumokra. Tehát a bizottságok az egyes feladatokra
állnának össze, lelkes emberektől.:                                    Dragonits Márta

közterület tervezés, szabadtér építészet szabályozása:         Komlósné Hlatki Katalin

nem tervező építészek (műszaki ellenőrök felelős műszaki
vezetők, szakértők) munkacsoportjának létrehozása:           László Zoltán

tervezési díj szavatolásának biztosítása:                             Várhidi Éva

különböző szakmai szerződések, egyesületek
közötti együttműködés fejlesztése, a szakmagyakorlás
különböző ágainak kapcsolatépítése:                                 Alex Ágnes

szponzorációs csoport
(munkacsoport működési háttér - szakértői díjak):              Emődi-Kiss Tamás

kamarai kijáró, témaintézők partnereknél
(kormányzat, szakszervek):                                              Emődi-Kiss Tamás

ökológia védelme építészeti felelősséggel
(jogszabályok harmonizációjával):                                     Darabos Balázs

meglévő, jegyzett feladatkörök
(pl. szakmafelügyelet gyakorlása és kiterjesztése
különös tekintettel a fiatalokra. "fiatalok kamarája":           Riedel Miklós

1/a Országos Kamara, MÉK működésének revíziója,
kamara közjogi funkciójának kiterjesztése,
azzal arányos költségvetési támogatás kiharcolása:            Dobó János DLA

A szakma presztizsének növelése:                                    Magyar Ádám

Az építés rendje (jogalkalmazás és a tervezői
szabadság, a településrendezési eszközöi hatékonysága):   Arató György

FUGA jelenleg már feltárt rejtett és állagvédelmi hibáinak ig.
szakértői (építés, kivitelezés, statikai) feltárása:                  Barta Ottó

 
  Egyéb csoport (táj- és kertéptész, jogosultságok, egyéb) (6. mcs.)    (5)     
 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015