Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Dr. Enczi János, Dr. Fiala István Szakmafelügyelet
Jogszabályváltozások 2018. április 18.

A Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyelete elkészítette az építésügyi eljárást és az építészeti-műszaki tervezést
érintő jogszabályok 2017. december 31-ig hatályos szövegének és a módosult 2018. január 1. napjától hatályos
szövegének táblázatba szedett, részletes összehasonlítását.


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatályba lépésével, az építésügyi eljárást érintő legjelentősebb változások a következők:

- A közigazgatásban az elektronikus ügyintézés általánossá tétele megszüntette az építésügyi eljárásban eddig megengedett papír alapon történő kérelem előterjesztésének lehetőségét, és 2018. január 1-től hatályon kívül helyezésre került minden olyan előírás, amely megengedte a kérelem papír alapon történő benyújtását.

- Az Eljárási kódexben (312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) minden kérelemre induló eljárásban kötelező előírásként került meghatározásra, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését (amelynek hiányában a kérelmet az építésügyi hatóság köteles visszautasítani az Ákr. rendelkezéseinek
megfelelően).
Az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg – jogszabályban előírt esetekben – igazolni kell, hogy a
települési önkormányzat polgármestere településképi véleményében az építési tevékenységet engedélyezésre javasolta,
vagy, hogy a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta (ezek hiányában
az engedély iránti kérelem az Ákr. alapján visszautasítható).

- Jelentősen rövidülnek az ügyintézési határidők:
Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési
határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Építésrendészeti eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap.

- Fontos változás, hogy az Eljárási kódex és a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet helyett 2018. január 1. napjától a
Szakhatósági rendelet (531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet) határozza meg, hogy milyen esetekben kell szakhatóságot
bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba. A Szakhatósági rendeletben találhatók meg a szakhatóságok
bevonásának feltételein és a szakhatóságok kijelölésén kívül, az eljárásra vonatkozó ügyintézési határidők szabályai is.

- az Ákr.-ben meghatározott új szabályokkal, fogalmakkal való összhang megteremtése miatt számos módosítás történt az
Eljárási kódexben, pl.: a jogerő fogalma helyett a döntések véglegessége kifejezést használja a jogszabály, egységes
szabályozásra kerültek a helyszíni szemle, valamint az eljárás megindulásáról való értesítés szabályai is.

 

Az alábbiakban közzé tesszük a módosult jogszabályok módosítás előtti, illetve utáni szövegének összehasonlító táblázatait.

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről


Az összeállítást a Szakmafelügyelet készítette.


 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015