Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész KamaraChamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:

2020. július 8.
J O G A N Y A G O K
Belső szabályzatok
Szabályzatok
A Kamara működését, eljárásait szabályozó jogszabályok
1996. LVIII. törvény
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet
A szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
2011. évi CXII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
2016. évi CL. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Külföldi oklevelek elismerése
37/1975 (XII.19) MT rendelet
A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
9/1977. (III. 21.) MT rendelet
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
23/1981 (VIII.10) MT rendelet
A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
25/1984 (VIII.8) MT rendelet
Iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar-laoszi megállapodás kihirdetéséről
26/1989 (III.22) MT rendelet
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban 1986. szeptember 17-én aláírt megállapodás kihirdetéséről
106/1998 (V.27) Kormányrendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok és oklevelek/fokozatok elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
176/1998 (X.30) Kormányrendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
14/1999 (II.5) Kormányrendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi C. törvény
A külföldi bizonyítvánoyk és oklevelek elismeréséről
2005/36/EK irányelv
A szakmai képesítések elismeréséről
1/2008 (I.11) ÖTM rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
33/2008. (II. 21.) Kormányrendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
Építészet
1995. XXVIII. törvény
A nemzeti szabványosításról
1997. LXXVIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről - Étv.
253/1997 (XII.20) Kormányrendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK
1999. LXXVI. törvény
A szerzői jogról
7/2006 (V.24) TNM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
252/2006 (XII.7) Kormányrendelet
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
284/2007 (X.29) Kormányrendelet
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
190/2009 (IX.15.) Kormányrendelet
A főépítész tevékenységről
275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
138/2014. (IV. 30.) Kormányrendelet
Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
310/2015. (X. 28.) Kormány rendelet
A tervpályázati eljárásokról
2018. évi CXXXIV. törvény
Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról
8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet
Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról
Településképi Arculati Kézikönyv - Budapest.
Építésügy
4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
40/2002 (III.21) Kormányrendelet
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
181/2003 (XI.5) Kormányrendelet
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelete
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
210/2005 (X.5) Kormányrendelet
Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről
238/2005 (X.25) Kormányrendelet
Az építésfelügyeleti bírságról
9/2006 (II.27.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
245/2006 (XII.5) Kormányrendelet
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
343/2006 (XII.23) Kormányrendelet
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
93/2007. (XII. 18.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium rendelet
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium–Egészségügyi Minisztérium együttes rendelet
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
176/2008 (VI.30) Kormányrendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet
Az építőipari kivitelezési tevékenységről
194/2009 (IX.15.) Kormányrendelet
Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
195/2009 (IX.15.) Kormányrendelet
A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről
312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
236/2013. (VI. 30.) Kormányrendelet
A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről
322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
155/2016. (VI. 13.) Kormány rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
31/2014. (II. 12.) Kormányrendelet
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
146/2014. (V. 5.) Kormányrendelet
A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
2016. évi XXIX. törvény
Az igazságügyi szakértőkről
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
141/2018. (VII. 27.) Kormány rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
Építésügyi Műszaki Irányelvek
1/2019. (VII.1.) ÉPMI irányelv
Építésügyi műszaki irányelvek készítése
2/2019. (VII.1.) ÉPMI irányelv
Falazott szerkezetek nedvesség és sóvizsgálata
3/2019. (VII.1.) ÉPMI irányelv
Bontott tégla minősítése újrafelhasználás előtt (Bontott ép tömör téglák minősítése)
4/2019. (VII.1.) ÉPMI irányelv
Építési és bontási hulladékok újrafeldolgozásából előállított kőanyag-halmazok alkalmazásának feltételei a magasépítésben
Terület- és településfejlesztés
1996. XXI. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről
85/2000 (XI.8) FVM rendelet
A telekalakításról
2/2005 (I.11) Kormányrendelet
Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
51/2005 (III. 24.) Kormányrendelet
A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
31/2007 (II. 28.) Kormányrendelet
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
24/2009 (IX.30.) NFGM rendelet
A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
76/2009 (IV.8.) Kormányrendelet
A területrendezési hatósági eljárásokról
218/2009 (X.6.) Kormányrendelet
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
16/2010. (II. 5.) Kormányrendelet
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
2018. évi CXXXIX. törvény
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
1509/2018. (X. 17.) Kormány határozat
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról
2018. évi XLIX. törvény
A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
Kulturális örökség-, Műemlékvédelem
2001. LXIV. törvény
A kulturális örökség védelméről
191/2001 (X. 18.) Kormányrendelet
Az örökségvédelmi bírságról
8/2002 (III. 8) NKÖM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
21/2004 (X. 12) NKÖM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
14/2005 (IV. 5) NKÖM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
15/2005 (IV. 6.) NKÖM rendelet
A budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról
32/2005 (XII. 22) NKÖM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
11/2006 (V. 9) NKÖM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
2011. évi LXXVII. törvény
A világörökségről
439/2013. (XI.20.) Kormányrendelet
Műemléki szakértői tevékenységről
1601/2016. (XI. 8.) Kormány határozat
A népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról
15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Állami díjak és kitüntetések
1990. XII. törvény
A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról
271/2008. (XI. 18.) Kormányrendelet
A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról
15/2015. (III. 11.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről
Hatályon kívül helyezett jogszabályok
MÉK Jogosultsági Vizsga Szabályzat
Hatályos: 2007.06.01. - 2008.05.30.
85/384/EGK irányelv
Az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről
Hatályos: 1985.06.10 - 2007.10.20
12/1983 (VIII.18) MT rendelet
A zaj- és rezgésvédelemről
Hatályos: 1984.01.01 - 2008.01.01
12/1985 (IV.26) OGY határozat
A terület - és településfejlesztés hosszú távú feladatairól
Hatályos: 1985.04.26 - 2008.01.01
2/1986 (II. 27) ÉVM rendelet
Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről - OÉSZ
Hatályos: 1986.07.01 - 1998.01.01
21/1992 (XII.4) KTM rendelet
A területi főépítészekről
Hatályos: 2007.01.01. - 2009.10.01.
35/1996 (XII.29) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
Hatályos: 1997.01.29. - 2008.05.22
184/1996 (XII.11.) Kormányrendelet
A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről
Hatályos: 1997.03.01. - 2009.10.20.
32/1997 (XI. 19) KTM rendelet
Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
Hatályos: 1997.11.27 - 2002.05.05
280/2018. (XII. 21.) Kormányrendelet
Egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról
40/1997 (XII.21) KTM rendelet
Az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról
Hatályos: 1998.01.01 - 2008.01.01
45/1997 (XII.29) KTM rendelet
Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
Hatályos: 1998.01.01 - 2008.01.01
46/1997. (XII.29.) KTM rendelet
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
Hatályos: 2008.01.01. - 2009.03.01.
48/1997 (XII.29) KTM rendelet
Az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról
Hatályos: 1998.01.01. - 2008.01.01
112/1997 (VI.27) Kormányrendelet
A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
Hatályos: 1997.07.05 - 2007.05.29
157/1997 (IX.26) Kormányrendelet
Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
Hatályos: 1997.10.04 - 2006.07.01
158/1997 (IX.26) Kormányrendelet
Az építési műszaki ellenőri tevékenységről
Hatályos: 1997.10.04 - 2008.01.01
159/1997 (IX. 26) Kormányrendelet
Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól
Hatályos: 1997.10.04 - 2006.07.01
220/1997 (XII.15) Kormányrendelet
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről
Hatályos: 1998.01.01 - 2008.02.01
241/1997 (XII.19) Kormányrendelet
Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről
Hatályos: 1998.01.01 - 2008.01.01
3/1998 (II.11.) KTM rendelet
A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
Hatályos: 2009.01.01. - 2009.09.30.
2003. XXVI. törvény
Az Országos Területrendezési Tervről
9/1998 (IV.3) KTM rendelet
Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről
Hatályos: 1998.04.18. - 2009.09.30.
18/1998 (VI.25.) KTM rendelet
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről
Hatályos: 1998.07.03. - 2009.10.20.
32/1999 (X.15) KHVM rendelet
Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról
Hatályos: 1999.10.23 - 2007.01.01
40/1999 (IV.23) FVM rendelet
A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
Hatályos: 1999.08.31.-2013.07.19.
66/1999 (VIII.13) FVM rendelet
Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
Hatályos: 1999.08.21. - 2016.12.30.
46/2000 (VII.21.) FVM rendelet
A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
Hatályos: 2000.07.29. - 2010.01.06.
51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet
Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
Hatályos: 2000.08.17 - 2008.01.01
108/2001 (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet
A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
Hatályos: 2001.12.31. - 2016.09.07.
34/2002 (IV. 27) FVM rendelet
Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
Hatályos: 2002.05.05. - 2006.07.01.
50/2002 (XII.29) GKM rendelet
A kikötő, kopm- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
Hatályos: 2003.02.27 - 2018.01.01.
2004. évi CXL. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Hatályos: 2017.01.01 - 2018.01.01
14/2004 (V.11) BM rendelet
A kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről
Hatályos: 2004.05.14 - 2008.01.26
26/2005 (VIII.5) TNM rendelet
Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről
2005. XLVII. törvény
Az igazságügyi szakértői tevékenységről
Hatályos: 2006.01.01. - 2016.06.15.
134/2005 (VII.14.) Kormányrendelet
A területrendezési hatósági eljárásokról
Hatályos: 2005.09.01. - 2009.04.23.
135/2005 (VII.14) Kormányrendelet
Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
Hatályos: 2005.07.15 - 2008.01.01
103/2006 (IV. 28) Kormányrendelet
Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
Hatályos: 2006.05.03. - 2014.01.01.
104/2006 (IV.28) Kormányrendelet
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
Hatályos: 2006.05.03.-2014.01.01.
244/2006 (XII.5) Kormányrendelet
Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
Hatályos: 2007.01.01.-2014.01.01.
255/2007 (X.4) Kormányrendelet
Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
290/2007 (X.31) Kormányrendelet
Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
Hatályos: 2008.09.01. - 2009.09.30.
192/2009 (IX.15.) Kormányrendelet
Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
Hatályos: 2009.10.01.-2014.01.01.
282/2009. (XII. 11.) Kormányrendelet
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész TovábbképzőFUGA mikrokozmosz
Budapest Építészeti Nívódíja