Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelő

A Budapesti Építész Kamara, a jogszabályokban előírt feladatok ellátása érdekében, a célok és eszközök meghatározásával, a 3. pontban meghatározott természetes személyek tekintetében adatkezelőnek minősül.

Név
Budapesti Építész Kamara

Székhely
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

Bírósági nyilvántartási szám
01-03-0000011

Adószám
18157523-1-42

Képviseletében eljár
Eltér István elnök

Adatvédelmi tisztviselő
Kovács Zsófia (MÉK)

e-mail
bek@bek.hu

web
www.bek.hu


2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő (továbbiakban: BÉK) számára jogszabályokban előírt jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a közérdekű és az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, továbbá az érintett által megadott személyes adatok meghatározott cél szerinti kezelése.

2.1.
A BÉK feladatainak ellátásához, szolgáltatásai színvonalának emeléséhez, bővítéséhez végzett statisztikai felmérések.


3. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek, valamint a személyes adatok kategóriái

3.1. Az adatkezeléssel érintettek

3.1.1.
a BÉK tagjai és szakmagyakorlói :
- tag (aktív, felfüggesztett)
- tagjelölt
- tiszteletbeli tag
- határon átnyúló szolgáltatásnyújtó
- eseti engedéllyel rendelkező
- nyilvántartott (külön névjegyzéken, ideiglenes névjegyzéken)
- kilépett (tag, nyilvántartott)
- törölt (tag, nyilvántartott)
- elhunyt (tag, nyilvántartott)
- megszűnt tagságú

3.1.2.
a BÉK illetékességi területén tevékenykedő szakmagyakorlók

3.1.3 .
azon ügyfelek, akiknek kérelmezett eljárásában jogszabályban kijelölt eljáró szerv a BÉK

3.1.4.
azon ügyfelek, akik etikai-fegyelmi eljárásban, illetve szakmafelügyeleti kérdésben építtetőként vagy panaszosként a BÉK -hez fordulnak

3.1.5.
a BÉK munkavállalói és tisztségviselői
- főállású és részmunkaidőben alkalmazott
- megbízási szerződéssel rendelkező
- diákmunkás
- választott tisztségviselő
- kinevezett tisztségviselő
- kinevezett munkaszerv tagja
- a BÉK cégeinek vezetői és tisztségviselői

3.1.6.
hírlevél küldést igénylők

3.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

Minden olyan azonosító és nyilvántartási adat, amely az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns, törekedve azok szükséges mértékűre korlátozására, az adattakarékosság elvének figyelembe vételével.

A BÉK nem kezel testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára utaló, illetve genetikai, biometrikus illetve egészségügyi adatokat tartalmazó információkat. Ilyen adatok tudomására jutásától elzárkózik.

3.2.1.
A BÉK jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott.


4. Az adatkezelés tekintetében címzettnek minősülők kategóriái

4.1.
Az egységes elektronikus hatósági névjegyzéki nyilvántartás (MEKON) vezetése érdekében:

Név
Magyar Építész Kamara

Székhely
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

Bírósági nyilvántartási szám
01-03-0000016

Adószám
18158184-2-42

Képviseletében eljár
Dr. Hajnóczi Péter elnök

Adatvédelmi tisztviselő
Kovács Zsófia

e-mail
mek@mek.hu

web
www.mek.hu

4.2 .
Az adatkezelő számviteli feladatainak ellátása érdekében:

Név
Informatív Hungary Kft.

Székhely
1075 Budapest, Károly krt. 3/a.

Bírósági nyilvántartási szám
01-09-888503

Adószám
14091885-2-42

Képviseletében eljár
Gálné Szőke Ágnes

e-mail
galne.agi@informativ.hu


5. Az adatkezelés tekintetében harmadik félnek minősülők kategóriái

Az adatkezelő adatkezelési feladatainak informatikai háttere biztosítása érdekében:

Név
Orgtech Kft.

Székhely
2000 Szentendre, Szmolnica sétány 15.

Bírósági nyilvántartási szám
01-09-361345

Adószám
10936306-2-13

Képviseletében eljár
Juhász Jenő ügyvezető

e-mail
juhaszjeno@orgtech.t-online.hu


6. Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

Az egyes adatkategóriák törlésére vonatkozó határidők tekintetében a vonatkozó jogszabályok és belső Szabályzatok iránymutatását kell figyelembe venni.
Olyan adatokat, amelyek törlésének határidejét jogszabály vagy Szabályzat rögzíti, a határidő beálltával azonnal törölni kell, ha az adat használatát szükségessé tevő eljárás véglegesen lezárult és az adatkezelő, az érintett vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez később sem lehet rá szükség.


7. Az adatkezelés biztonságára vonatkozó technikai és szervezési intézkedések

7.1. Technikai intézkedések
- az adatkezelést biztosító hardver és szoftver állomány felmérése
- az illetéktelen hozzáférést megakadályozó tűzfalak, egyedi azonosítók, jelszavak ellenőrzése, szükség esetén frissítése
- az adatkezelési tevékenység naplózási szabályainak rögzítése
- biztonsági mentésre vonatkozó szabályok rögzítése
- az informatikai eszközök folyamatos frissítése, cseréje, tekintettel a biztonságos védelem megvalósítási költségeinek arányosságára

7.2. Szervezési intézkedések
- a kezelt személyes adatok kategóriáinak felmérése
- a személyes adatok kezelése céljának és jogszerűségének meghatározása
- az adatok kezelésével járó feladatok és kockázatok felmérése
- a kezelt adatokhoz való hozzáférési, módosítási, törlési jogosultságok meghatározása
- a kezelt adatok tárolási időtartamának meghatározása
- az adatkezelés részletszabályainak meghatározása
- a harmadik félnek történő adattovábbítás körének és szabályainak meghatározása
- az adatkezelés szabályainak Szabályzatban történő rögzítése és nyilvánosságra hozatala
- az adatkezelés jogszerűségéről szóló tájékoztató kiküldése az érintetteknek


8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet adatkezelőtől, hogy az milyen személyes adatait, milyen forrásból, milyen jogalapon, mely adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, valamint, hogy adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította azokat. Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemre legfeljebb 8 napon belül írásban válaszol.

8.2. A helyesbítéshez való jog
Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely kezelt személyes adatát. Adatkezelő a helyesbítést legfeljebb 8 napon belül teljesíti, a helyesbítés megtörténtéről érintettet írásban értesíti vagy a kérelem elutasításáról ugyanezen határidőben ad tájékoztatást.

8.2.1.
Azon személyes adatok változásának bejelentése, amelyek nyilvántartása adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből fakadnak, érintettnek nem joga, hanem kötelezettsége. A bejelentés megtételére 15 nap áll rendelkezésre.
Amennyiben érintett, bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy mulasztása szankcionálható.
Amennyiben adatkezelő vélelmezi, hogy értesítése nélkül érintett személyes adataiban változás történt, úgy jogosult érintett címadatát a Budapest Főváros Kormányhivatala (Központi Lakcímnyilvántartó) nyilvántartásából lekérni.

8.3. A tiltakozáshoz való jog
Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban tiltakozhat az adatkezelés azon formája ellen, amelyben adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

8.4. A törléshez, zároláshoz való jog
Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban bármikor kérheti kezelt adatainak törlését, illetve zárolását, amennyiben annak jogi akadálya nincs.
Adatkezelő lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 8 napon belül írásban értesíti érintettet a kérelem teljesítéséről, és egyben tájékoztatást ad a törölt adatok jogszabályban előírt kötelező őrzési időtartamáról.

A személyes adat típusától, valamint a jelen pontban leírt, érintett által érvényesíteni kívánt jogtól függően, az írásbeli értesítés történhet elektronikus úton, illetve hivatalos irat formájában.


9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben érintettnek az adatvédelemmel kapcsolatos, jelen Szabályzatban nem rögzített kérdése merülne fel, írásban bármikor fordulhat az adatkezelőhöz tájékoztatásért.

9.1. Adatvédelmi Hatóság
Amennyiben érintett a személyes adatok kezelése kapcsán jogsérelmet tapasztal, vagy adatvédelmi incidensről szerez tudomást, illetve annak veszélyét észleli, úgy írásbeli panasszal fordulhat az adatvédelmi hatósághoz.

Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf. 5

Telefon
+36 (1) 391-1400

E-mail
ugyfelszolgalat@naih.hu

9.2 . Bírósági eljárás kezdeményezése
Érintett, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert, érintett választása szerint a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is meg lehet indítani.