Jogosultság igénylés

A tervezői, szakértői és az egyéb – névjegyzéki nyilvántartáshoz kötött – szakmagyakorlási tevékenység végzésének feltétele, hogy a szakmagyakorló be legyen jegyezve a kamara által vezetett névjegyzékbe. A jogosultság bejegyzése kérelemre, illetve az energetikai tanúsítók esetében bejelentéssel történik. A tervezők és a szakértők a névjegyzéki bejegyzéssel egyúttal a kamara tagjává is válnak. Kamarai tagfelvételt külön is lehet kérni, azonban a tagság önmagában nem biztosít szakmagyakorlási jogosultságot.

A tervezők esetében a névjegyzéki bejegyzés feltétele a szakirányú egyetemi (MSc, MA) végzettség és az annak megszerzését követő 2 éves, a településtervezési tervezési területen 5 éves szakirányú szakmai gyakorlat.

A tűzvédelmi tervezőkre külön feltételek vonatkoznak.

A szakértők névjegyzéki bejegyzésének feltétele a szakirányú egyetemi (MSc, MA) végzettség mellett a megfelelő szakmai gyakorlat, amit részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzzal is igazolni kell.

A felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök esetében a bejegyzés feltétele a megfelelő szakirányú végzettség mellett a 3-5 éves szakirányú szakmai gyakorlat.

A bejegyzésre irányuló kérelmet és annak mellékleteit személyesen, postai úton, illetve e-mailban is be lehet nyújtani. A szükséges nyomtatványokat innen lehet letölteni.


A kérelem mellékletei:

• Szakmai gyakorlat igazolása a kérelemben található minta szerint
Igazolást a kérelmezettel megegyező jogosultsággal rendelkező tervező adhat ki. Az igazolt tevékenység felsorolását havi bontásban kell megadni úgy, hogy azok időbeni átfedések nélkül kitegyék a szükséges gyakorlati időt (pl.: 2020. 01.– 2020. 06. és 2020. 05. –2020. 07. = 7 hónap)


• Szakirányú szakképzettség igazolása diplomamásolattal
Amennyiben kérelmét postai úton vagy e-mailben küldi meg, úgy a másolat eredetivel való megegyezőségéről nyilatkoznia kell. Ennek formája a másolatra kézzel írt szöveg: "Nyilatkozom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik" + saját kezű aláírás. Személyes benyújtás esetén eredeti diplomájának bemutatását követően a Titkárság elvégzi a hitelesítést.


• Eljárási díj befizetésének igazolása
A bejegyzés díja 30.000,- Ft (több jogosultság egyidejű kérvényezése esetén összesen 40.000,- Ft), amelyet személyes benyújtás esetén a Titkárságon készpénzben vagy bankkártyával lehet befizetni. A díj fizethető átutalással a BÉK 10200902-32712786 számú számlájára is. A befizetésről a bejegyzést követően számla készül.A kérelmet a beadást követő elnökségi ülés (minden páratlan hét kedd, kivéve a nyári és a karácsonyi ügyviteli szünet) a napirendjére tűzi. A döntést (amely lehet bejegyzés, hiánypótlási felhívás, elutasítás) az ülést követő 8 napon belül postai úton, ajánlott tértivevényes formában, a megadott levelezési címre küldjük ki.

A szakmagyakorlót a bejegyzés napjától minden, a kamarai tagokra vonatkozó jog megilleti és kötelezettség terheli.