Kérjük, válasszon a témakörök közül!

Szeretnék tervezői jogosultságot szerezni, mit kell tennem?

Építészet, belsőépítészet, táj-és kertépítészet szakterületen a bejegyzés feltétele a szakirányú egyetemi (MSC, MA) végzettség és annak megszerzését követő 2 éves, településtervezés szakterületen 5 éves szakirányú szakmai gyakorlat.

A jogosultság bejegyzése három fázisban, kérelemre történik. A bejegyzéssel egyidejűleg kérelmező a kamara tagjává is válik. (Tagfelvételt külön is lehet kérni, azonban önmagában nem biztosít szakmagyakorlási jogosultságot.)

- Elsőként előzetes eljárás lefolytatását kell kérni a lakóhely szerint illetékes területi építész kamarától, amely során a végzettség és a szakirányú szakmai gyakorlat megléte kerül vizsgálatra. Amennyiben a feltételek teljesülnek a kérelmezni kívánt jogosultság bejegyzéséhez, úgy az eljárásról igazolás kerül kiállításra. Az előzetes eljárás ingyenes.
- Második lépcsőben az előzetes eljárás pozitív tartalmú igazolásával jogosultsági vizsgára kell jelentkezni a Magyar Építész Kamaránál. A vizsgadíj 34.000,- Ft. A vizsga sikeres teljesítéséről bizonyítvány készül.
- Harmadik fázisban a jogosultsági vizsga bizonyítvány birtokában lehet beadni a bejegyzési kérelmet, szintén a lakóhely szerint illetékes területi építész kamarához. Az eljárás alapdíja 30.000,- Ft.

Az előzetes eljáráshoz, illetve a bejegyzéshez szükséges nyomtatványokat és mellékleteit (együtt kérelem) személyesen, postai úton, illetve elektronikusan (e-mailben) is be lehet nyújtani. Jogosultsági vizsgára online lehet jelentkezni.


Előzetes eljáráshoz szükséges mellékletek:

- Szakmai gyakorlat igazolás
Az igazolást csak a kért jogosultságnak megfelelő jogosultsággal rendelkező egy vagy több tervező (természetes személy szakmagyakorló) adhatja ki, a nyomtatvány melléklete szerinti formában és tartalommal. Az igazolt tevékenység felsorolását havi bontásban kell megadni úgy, hogy azok időbeni átfedések nélkül kitegyék a szükséges 2 évet (pl: 2022.01.-2022.06. és 2022.05.-2022.07. = 7 hónap). Gyakorlatnak a 10 éven belül teljesített, illusztrált tevékenység fogadható el.
"Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni."

- Szakirányú szakképzettség igazolása (diploma másolat)
Amennyiben kérelmét postai úton vagy elektronikusan e-mailben küldi meg, úgy a másolat eredetivel való megegyezőségéről nyilatkoznia kell. Ennek formája a másolatra kézzel írt szöveg: "Nyilatkozom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik" + saját kezű aláírás. Személyes benyújtás esetén, eredeti diploma bemutatását követően a Titkárság elvégzi a hitelesítést.

- A végzett szakmai tevékenység illusztrált dokumentálása (portfólió) fényképekkel, tervrészletekkel (benyújtása csak elektronikus úton).

Az előzetes eljárás kérelem a beadást követő elnökségi ülésen (két hetente kedd, kivéve nyári és karácsonyi ügyviteli szünet) napirendre kerül. A döntés (amely lehet hiánypótlás, pozitív igazolás, negatív igazolás) 8 napon belül postai úton, ajánlott tértivevényes formában, a megadott levelezési címre kerül kiküldésre.


Bejegyzéshez szükséges mellékletek:

- Előzetes eljárás pozitív tartalmú igazolása
- Jogosultsági vizsga bizonyítvány
- Eljárási díj befizetésének igazolása
A bejegyzés díja 30.000,- Ft (több jogosultság egyidejű igénylése esetén összesen 40.000,- Ft), amelyet személyes benyújtás esetén a Titkárságon készpénzben vagy bankkártyával lehet fizetni. A díj fizethető átutalással a BÉK 10200902-32712786 számú számlájára is. A befizetésről a bejegyzést követően számlát állítunk ki.

A bejegyzési kérelem 8 napon belül elbírálásra kerül, a határozat postai úton, ajánlott tértivevényes formában, a megadott levelezési címre kerül kiküldésre.


Építészet (É); Belsőépítészet (BÉ); Táj- és kertépítészet (K)
előzetes eljárás kérelem nyomtatvány
Építészet (É), Belsőépítészet (BÉ)
bejegyzési kérelem nyomtatvány
Táj- és kertépítészet (K)
bejegyzési kérelem nyomtatvány
Településtervezés (TT, TK)
bejegyzési kérelem nyomtatvány

Mi a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés / jogosultsági vizsga?

2022. április 1. előtt indult eljárásokban a névjegyzéki bejegyzés feltétele, a bejegyzést követő egy éven belül, a bejegyzett jogosultság szakterületének megfelelő beszámolóval végződő kötelező továbbképzés teljesítése. A beszámoló elmulasztása a jogosultság törlését eredményezi.
2022. április 1. után indított eljárásokban a bejegyzés feltétele a jogosultsági vizsga megléte, amelyre egy előzetes eljárás keretében kiadott pozitív tartalmú igazolással lehet jelentkezni.


A beszámolót/vizsgát a Magyar Építész Kamara szervezi, jelentkezni a
https://jva.mek.hu/ oldalon lehet. A beszámoló/vizsga egy általános és egy különös részből áll. További részletes információ a https://mek.hu/?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok oldalon.

Szeretnék külföldön dolgozni, de igazolnom kell, hogy Magyarországon jogosult vagyok rá. Mi kell ehhez?

A külföldi hatósági bizonyítványhoz igazolnia kell végzettségét, illetve kamarai tagságát (amennyiben rendelkezik vele, és nem a Budapesti Építész Kamara tagja).

A bizonyítvány tartalmazza:

 • végzettségét, amely megfelel/nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelvében foglalt követelményeknek
 • kamarai tagságát (amennyiben rendelkezik vele)
 • tervezői jogosultságát Magyarországon (amennyiben rendelkezik vele)

A nyomtatvány itt tölthető le.
Az eljárási idő 30 naptári nap, díja 15.000,- Ft

A hatósági bizonyítvány csak magyar nyelven adható ki.

Mi az a szakmai továbbképzés? Hány pontot kell összegyűjtenem? - Tagsághoz kötött jogosultságok

A névjegyzéki bejegyzést követően megkezdődik az 5 éves továbbképzési időszak. Ennek lejártakor igazolni kell 20 szakmai (korábban szabadon választható) pont, és egy jogi (korábban kötelező) továbbképzés elvégzését.

Több jogosultság esetén a továbbképzések mindegyik jogosultsághoz megfelelőek, nem kell jogosultságonként teljesíteni azt.

Az időszak hosszabbítást követően a továbbképzések annak teljesítését követő 5 évig maradnak a nyilvántartásban, ezért amennyiben több jogosultsággal rendelkezik, de azok továbbképzési határideje nem egy időpontban van, a teljesített továbbképzések ismét felhasználhatóak. Azonban ugyanaz a továbbképzés ugyanazon jogosultság időszakának hosszabbításához már nem használható fel újra.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében javasoljuk, kérje jogosultságai határidejének egy időpontra hozatalát.

A 70 év feletti szakmagyakorlóknak minden esetben 5 pontot, és egy jogi továbbképzést kell igazolniuk.

A továbbképzéseket online, vagy személyes részvételű programokon is lehet teljesíteni, illetve lehetőség van egyéni bírálatra.

Amennyiben nem használom a jogosultságom, tudom azt szüneteltetni?

Amennyiben jelenleg nem használja jogosultságát, de későbbiekben még szüksége lehet rá, lehetősége van kérni annak szüneteltetését.
Tagsághoz kötött jogosultság szüneteltetése esetén, lehet kérni a tagság felfüggesztését is.

Tagság felfüggesztése és jogosultság egyidejű szüneteltetése:
- kérelem befogadásának feltétele az időarányos tagdíj befizetésének igazolása (MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.2. (2) bekezdés)
- visszamenőleges felfüggesztésre nincs lehetőség,
- felfüggesztés ideje alatt tagdíjfizetési kötelezettség nincs, azonban a tagság és/vagy tervezői/szakértői jogosultság szüneteltetése mellett aktívan maradt, külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság (MV, ME, TÉ, TR) után, éves névjegyzéken tartási díjat kell fizetni, amelynek összege a mindenkori tagdíj 70% -a,
- kamarai tagság felfüggesztése esetén a tervezői/szakértői jogosultságok is automatikusan szüneteltetésre kerülnek,
- felfüggesztés nem adható, ha a tagsághoz kötött szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy bármilyen díjtartozás áll fenn,
- kamarai tagság felfüggesztésének tényéről - ha a kérelmező a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának is tagja - az igazságügyi szakértők névjegyzékének vezetője értesítést kap,
- a kamarai tagság max. 5 évig függeszthető fel (1996. évi LVIII. törvény 31. § a) pont). A felfüggesztés helyreállítása kérelmező feladata. A kérelem beadásának elmulasztása esetén - külön értesítés nélkül - a kamarai tagság megszűnik, és a kapcsolódó jogosultság törlésre kerül,
- a tagi státusz felfüggesztésének helyreállítási díja az aktuális tagdíj 50 %-a,
- felfüggesztett tagsággal együtt szüneteltetett jogosultság esetén, a továbbképzési kötelezettség folyamatos, annak teljesítését helyreállításkor igazolni szükséges.

Jogosultság szüneteltetése:
- kérelem befogadásának feltétele az időarányos tagdíj befizetésének igazolása,
- aktív kamarai tagság mellett a szakmagyakorlási jogosultságok külön is szüneteltethetők,
- visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség,
- szüneteltetés nem adható, ha a szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy bármilyen díjtartozás áll fenn,
- kamarai tagsághoz kötött jogosultságok (tervezői, szakértői) szüneteltetése esetén, a szüneteltetés időpontjától kedvezményes tagdíjfizetési kötelezettség kerül megállapításra.
A kedvezményes tagdíj összege a mindenkori tagdíj 30% -a, amennyiben tagsága aktív, ahhoz kötött jogosultságai szünetelnek és külön névjegyzéken nyilvántartott egyéb (MV, ME, TÉ, TR) aktív jogosultsága nincs (MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (3) bekezdés).
A kedvezményes tagdíj összege a mindenkori tagdíj 70% -a abban az esetben, ha tagsága aktív, ahhoz kötött jogosultságai szünetelnek, de külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultsága (MV, ME, TÉ, TR) aktív (MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (3a) bekezdés).
A kedvezmény a jogosultság (tervezői, szakértői) szüneteltetésének időszakára vonatkozik, helyreállítás esetén további, a teljes tagdíjból számított időarányos tagdíjat kell fizetni.
- szüneteltetett jogosultság helyreállításakor, a továbbképzés jogi (kötelező) része elvégzéséről szóló érvényes igazolással kell rendelkezni. Amennyiben a jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak a szüneteltetés időtartama alatt lejár, úgy a teljes továbbképzés (szakmai 20 pont és jogi) elvégzését igazolni szükséges.

Külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság (kamarai tagság nélkül: MV, ME, TÉ, TR) szüneteltetése:
- külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultságok szüneteltetésének feltétele, az éves nyilvántartási díj (mindenkori tagdíj 70% -a) időarányos részének befizetése,
- a teljes naptári évre vonatkozó szüneteltetés esetén, éves nyilvántartási díjfizetési kötelezettség nincs,
- szüneteltetés nem adható, ha a szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy bármilyen díjtartozás áll fenn,
- visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség,
- szüneteltetett jogosultság helyreállításakor, a továbbképzés jogi (kötelező) része elvégzéséről szóló érvényes igazolással kell rendelkezni. Amennyiben a jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak a szüneteltetés időtartama alatt lejár, úgy a teljes továbbképzés (szakmai és jogi) elvégzését igazolni szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt itt tudja letölteni.

Mit kell tudni a helyreállításról?

A helyreállítás a felfüggesztett tagságra, illetve jogosultságra vonatkozik. Helyreállítani bármikor lehet.

A jogosultság helyreállítása díjmentes. Amennyiben a szüneteltetés előtt vizsga kötelezettségét nem teljesítette, vagy a szüneteltetés időtartama alatt letelt az 5 éves továbbképzési időszak, úgy a vizsga bizonyítvány, illetve a továbbképzési igazolások bemutatása szükséges. Tagsághoz kötött jogosultságot csak akkor lehet helyreállítani, ha a tagság is helyreállításra kerül.

A tagság helyreállítása eljárási díj fizetési kötelezettséggel jár, amelynek mértéke a mindenkori tagdíj 50% -a.


A nyomtatványt itt tudja letölteni.

Mi a Cégregisztráció, „C” szám/ kód?

A kamarai törvény (1996. évi LVIII.) vonatkozó rendelkezései szerint, azon vállalkozások (ideértve a cégeket társasági formájuktól függetlenül, illetve az egyéni vállalkozókat), amelyeknek főtevékenysége a törvényben rögzített mérnöki, illetve építészeti tevékenység, cégregisztrációt is kell kezdeményezniük a Magyar Építész Kamara által, országosan egységesen vezetett cégnyilvántartásba, a hivatalos cégbejegyzést, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követően.

A regisztráció és a nyilvántartás is ingyenes.

A cégregisztráció elektronikus úton történik, amely során a kérelmező által rögzített adatok alapján elektronikusan készített adatlapot a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarához kell eljuttatni. A területi kamara a regisztráció aktiválásáról igazolást állít ki, amely tartalmazza a regisztrációs számot (C-xx-xxxx).

Adatváltozás esetén a bejegyzést végző kamarától kell kérni a módosításokat.

Regisztráció: https://cegreg.mek.hu/
Regisztrált cégek lekérdezése: http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#

Megváltozott a lakhelyem és levelezési címem, mit kell tennem?

Ebben az esetben nincs más teendője mint egy adatfrissítést benyújtani az aktuálisan nyilvántartó kamarának elektronikusan vagy személyesen. Ezután átjegyezzük az új lakcím szerinti területi kamarába, ahol új tagszámot kap. Az átfutási idő maximum 1,5 hónap.

Nincs jogosultságom, de szeretnék tervezni a családomnak, mit tehetek?
Mi az az Eseti engedély?

Szakirányú felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy, saját maga, vagy közeli hozzátartozója számára végezhet építészeti tervezési tevékenységet, a lakhely szerint illetékes területi kamarához történő bejelentést követően. Az eseti engedély egy munkára jogosít és egy évig, illetve a használatbavételi engedély kiadásáig érvényes.

Regisztrációs díja 20.000,- Ft

Mi az a szakmai továbbképzés? Mik azok a pontok és mennyit kell összegyűjtenem?

A névjegyzéki bejegyzést követően megkezdődik az 5 éves továbbképzési időszak.

Külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság esetén „negyedéves szabályt” alkalmazunk, 2017-től negyedévenként +1 pont és a kötelező továbbképzés.

Lejárati idő
I. Negyedév
január-március
II. Negyedév
április-június
III. Negyedév
július-szeptember
IV. Negyedév
október-december
2018
5 pont
6 pont
7 pont
8 pont
2019
9 pont
10 pont
11 pont
12 pont
2020
13 pont
14 pont
15 pont
16 pont
2021
17 pont
18 pont
19 pont
20 pont

2020. január 1.-étől az energetikai tanusító (TÉ) jogultsággal rendelkezőknek is továbbképzési pontokat kell gyűjteniük.

Lejárati idő
I. Negyedév
január-március
II. Negyedév
április-június
III. Negyedév
július-szeptember
IV. Negyedév
október-december
2021
5 pont
6 pont
7 pont
8 pont
2022
9 pont
10 pont
11 pont
12 pont
2023
13 pont
14 pont
15 pont
16 pont
2024
17 pont
18 pont
19 pont
20 pont


A 70 éves kor feletti tagoknak, és nyilvántartottaknak minden esetben 5 pontot, és egy kötelező továbbképzést kell igazolniuk.

A szakmai pontokat, és a kötelezőt a továbbképzéseken való részvétellel, online (http://www.epitesztovabbkepzo.hu) lehet megszerezni, vagy a Szakmai továbbképzési szabályzat függelék alapján titkárságunkon elbíráltatni.

Ezen felül különleges szakmai teljesítményeket a Magyar Építész Kamara honlapján az egyéni pontbírálati kérelemmel lehet szerezni:
http://mek.hu/index.php?link=Tovabbkepzest-keresoknek

Mi a feltétele a történeti kertek szakértői szakterület bejegyzésének?

A történeti kertek szakterület, a műemléki értékek szakértői területek közé tartozik, amelynek nyilvántartására és névjegyzékének vezetésére a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságán belül az Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály rendelkezik hatáskörrel.
A bejegyzés feltételeit a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet tartalmazza.
A névjegyzék a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett e-epites.hu felületen érhető el, további információk is itt találhatók.

Egy külföldi állampolgár hogyan tud Magyarországon dolgozni? Mit kell tudni a Határon átnyúló szolgáltatásról?

Amennyiben egy külföldön élő külföldi állampolgár szeretne Magyarországon dolgozni abban az esetben élhet a határon átnyúló szolgáltatás lehetőségével, amennyiben az állampolgárságát kiadó ország tagja az Európai Uniónak.

A nyomtatvány mellékleteként be kell nyújtani a hiteles magyar fordítású diplomát, illetve olyan tagállami igazolást, amely a meglévő szakmagyakorlási jogosultságról és annak érvényességéről, ad bizonyosságot.

Az engedély egy tervezési munkára jogosít, amely egy évig érvényes. Amennyiben az adott időtartamot meghaladja a bejegyzett munka, úgy minden évben ismételt bejelentés szükséges.

A regisztráció díja 66.500,- Ft.

A nyomtatvány itt tölthető le.

Külföldön szereztem a diplomámat, hogyan tudom ezt Magyarországon elfogadtatni?

A BÉK hatáskörébe azok, az Európai Unió valamely tagállamában kiadott oklevelek elismerése tartozik, amelyek területrendezési tervezési, területrendezési szakértői, településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói tevékenységek végzésére jogosíthatnak.
Harmadik országban kiadott oklevél elismerésére az Oktatási Hivatal rendelkezik hatáskörrel.

Az eljárást a nyomtatvány és mellékletei benyújtásával lehet kezdeményezni.

Az eljárás díja 60.000,- Ft, az eljárási idő max. 60 naptári nap.

Mely szakmagyakorlási jogosultságok vannak kamarai tagsághoz kötve?

A 266/2013. (VII. 11.) kormány rendeletben meghatározott, az Építész Kamara hatáskörébe tartozó kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási jogosultságok:

I. Tervezés
 1. Településrendezési tervezés
  • TT - Településtervezés
  • TK - Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület
 2. Építészeti-műszaki tervezés
  • É - Építészet
  • - Belsőépítészet
  • K - Táj- és kertépítészet
 3. Építésügyi tűzvédelmi tervezés
  • TUÉ - Tűzvédelem
II. Szakértés
 1. Településrendezési szakérés
  • SZTT - Településrendezési szakterület
  • SZT - Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület
 2. Építésügyi-műszaki szakértés
  • SZÉSZ - Általános építmények szakterület
  • SZÉSZ-BÉ - Belsőépítészeti részszakterület
  • SZÉS1 - Tartószerkezeti részszakterület
  • SZÉS2 - Épületszerkezeti részszakterület
  • SZÉS3 - Építmények gépészeti részszakterület
  • SZÉS4 - Építmények épületfizikai részszakterület
  • SZÉS5 - Műemlék építmények részszakterület
  • SZÉS6 - Építmények épületenergetikai részszakterület
  • SZÉS7 - Építményvillamossági részszakterület
  • SZÉS9 - Építési szakipari részszakterület
  • SZÉS10 - Építési szerelőipari részszakterület
  • SZÉS11 - Építőanyag ipari részszakterület
  • SZB - Építési beruházási szakterület

Az építész kamarák álltal nyílvántartott, korábbi jogszabályok alapján megállapított, de már nem bejegyezhető építészeti tervezés szakmagyakorlási jogosultságok:
 • É2 Építészeti tervezés (korlátozott)
 • É3 Építészeti tervezés (korlátozott)
 • ÉK Építészeti tervezés (korlátozott)
 • ÉKE Építészeti tervezés (korlátozott)
 • K2 Táj- és kertépítészeti tervezés (korlátozott)

Mely szakmagyakorlási jogosultságok nincsenek kamarai tagsághoz kötve?

A 266/2013. (VII. 11.) kormány rendeletben meghatározott, az Építész Kamara hatáskörébe tartozó kamarai tagság nélkül, de nyilvántartásba vételhez kötött szakmagyakorlási jogosultságok:

Építési műszaki ellenőrzés

 1. Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület
  • ME-É - Magasépítési szakterület
 2. Szakági építési műszaki ellenőri szakterület
  • ME-M - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület
  • ME-G - Építménygépészeti szakterület
  • ME-V - Építményvillamossági szakterüet
 3. Sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület
  • ME-KÉ - Közlekedési építmények szakterület
  • ME-KÉ-VV - Közlekedési építmények, vasút-villamossági építmények szakterület
  • ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények szakterület

Felelős műszaki vezetés
 1. Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület
  • MV-É - Építési szakterület
  • MV-É-R - Építési résszakterület
  • MV-É-M - Műemléki résszakterület
 2. Szakági felelős műszaki vezetői szakterület
  • MV-M - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület
  • MV-ÉG - Építménygépészeti szakterület
  • MV-ÉG-R - Építménygépészeti szakterület (korlátozott)
  • MV-ÉV - Építményvillamossági szakterület
 3. Sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület
  • MV-KÉ - Közlekedési építmények szakterület
  • MV-KÉ-R - Közlekedési építmények szakterület (korlátozott)
  • MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények szakterület
  • MV-VZ-R - Vízgazdálkodási építmények szakterület (korlátozott)

Energetikai tanúsítás


Korábbi jogszabályok alapján megállapított, újonnan nem bejegyezhető szakmagyakorlási jogosultságok:

Építési műszaki ellenőrzés
 • ME-É-II - Magasépítési szakterület (korlátozott)
 • ME-ÉM-II - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület (korlátozott)
 • ME-ÉG-II - Építmény- és épületgépészeti szakterület (korlátozott)
 • ME-ÉV-II - Építmény- és épületvillamossági szakterület (korlátozott)

Felelős műszaki vezetés
 • MV-Ép/C - Építési szakterület (korlátozott)
 • MV-Ép/B - Építési szakterület (korlátozott)
 • ÉG/C - Építménygépészeti szakterület (korlátozott)
 • ÉV/C - Építményvillamossági szakterüet (korlátozott)